ไทย
97% translated

ดักทริโอ - Alola Form (Pokémon GO)

ดักทริโอ Pokemon GO

ดักทริโอ - Alola Form

#51 (คันโต)

Pokémon type

ดิน
โลหะ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
ดิน deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
หิน deals 39% damage.
ไฟฟา deals 39% damage.
พิษ deals 24% damage.

ดักทริโอ (Alola Form) Raid Guide

ดักทริโอ - Alola Form has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ดักทริโอ - Alola Form - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ดักทริโอ - Alola Form, which has the following appearance:

About

"ดักทรีโอเปนแฝดสามที่แยกออกมาจากรางเดียว ดังนั้นแตละหัวก็จะมีความคิดเดียวกัน เมื่อพวกมันรวมมือกันจึงขุดโพรงไดอยางไรขอบเขต"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ดักทริโอ - Alola Form

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc