ไทย
97% translated

ยูกิเมโนโกะ (Pokémon GO)

ยูกิเมโนโกะ Pokemon GO

ยูกิเมโนโกะ

#478 (ชินโอ)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the ยูกิวาราชิ family. ยูกิเมโนโกะ evolves from ยูกิวาราชิ which costs 100 Candy.

Standard game images

ยูกิเมโนโกะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ยูกิเมโนโกะ, which has the following appearance:

About

"วากันวาในคืนที่เกิดพายุหิมะรุนแรงมันจะลงมายังที่อยูของมนุษย หากคุณไดยินเสียงเคาะประตูก็อยาไดเปดเปนอันขาด!"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ยูกิเมโนโกะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc