ไทย
97% translated

ดีอ็อกซิส - Normal (Pokémon GO)

ดีอ็อกซิส Pokemon GO

ดีอ็อกซิส - Normal

#386 (โฮเอ็น)

Evolution

ดีอ็อกซิส (Normal) currently has no evolutions in Pokémon GO.

ดีอ็อกซิส (Normal) Raid Guide

ดีอ็อกซิส - Normal has previously been Raid Boss in Tier 5 and EX Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ดีอ็อกซิส - Normal - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ดีอ็อกซิส - Normal, which has the following appearance:

About

"DNA ของไวรัสอวกาศที่เกิดการกลายพันธุอยางฉับพลันเมื่อสัมผัสกับลำแสงเลเซอรทำใหเกิดเปนดีอ็อกซิส อวัยวะที่เปนผลึกแกวบนหนาอกของมันดูเหมือนจะเปนสมอง"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ดีอ็อกซิส - Normal

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc