ไทย
97% translated

กราดอน - Evolution Primal (Pokémon GO)

กราดอน Pokemon GO

กราดอน - Evolution Primal

#383 (โฮเอ็น)

Best moveset (กราดอน - Evolution Primal)

This Pokémon's movesets have not yet been discovered.

Standard game images

About

"ตัวตนของกราดอนนั้นถูกกลาวขานวาเปนผืนแผนดินที่มีชีวิต มีตำนานเลาถึงการปะทะกันกับไคออกาในการแยงชิงพลังแหงธรรมชาติหลายตอหลายครั้ง"

IV

calc