ไทย
97% translated

วูลาโอส - Rapid Strike (Pokémon GO)

วูลาโอส Pokemon GO

วูลาโอส - Rapid Strike

#892 (กาลาร)

Standard game images

About

"เชื่อวาจะสยบคูตอสูลงไดดวยกลยุทธจูโจมครั้งเดียว กระโจนเขาหาคูตอสูแลวฟาดดวยกำป้นที่ฝกมาอยางดี"

All counter Pokémon

Most vulnerable to วูลาโอส - Rapid Strike

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc