ไทย
97% translated

ฟลาเจส - Red (Pokémon GO)

ฟลาเจส Pokemon GO

ฟลาเจส - Red

#671 (คาลอส)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the ฟลาเบเบ (Red) family. ฟลาเจส (Red) evolves from ฟลาเอตเต which costs 100 Candy.

Standard game images

ฟลาเจส - Red - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ฟลาเจส - Red, which has the following appearance:

About

"ถือวาสวนดอกไมที่งดงามเปนอาณาเขตของมัน อาบพลังงานที่ปลอยออกมาจากดอกไม และนำมาเปนพลังของตน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  แสเถาวัลย 7 10 11.7
  คัตเตอรใบไม 13 7 13
  พุงเขาชน 5 10 10
  สายลมแหงภูตพราย 9 13.4 11.1
Main move Damage EPS DPS
  บุษบาโปรยปราย 110 -38.5 42.3
  เสียงทรงเสนห 70 -8.5 21.5
  มูนฟอรซ 130 -25.6 40
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 32.1

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฟลาเจส - Red

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc