ไทย
97% translated

เอเนโคโรโระ (Pokémon GO)

เอเนโคโรโระ Pokemon GO

เอเนโคโรโระ

#301 (โฮเอ็น)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Standard game images

เอเนโคโรโระ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เอเนโคโรโระ, which has the following appearance:

About

"เอเนโคโรโระชอบที่จะใชชีวิตอยางอิสระซึ่งมันสามารถทำอะไรก็ไดตามใจตัวเอง เนื่องจากโปเกมอนตัวนี้จะกินและนอนเมื่อใดก็ตามที่มันพอใจ กิจวัตรประจำวันจึงเปนแบบสุมโดยสมบูรณ"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เอเนโคโรโระ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc