ไทย
97% translated

มิวทู - Armored (Pokémon GO)

มิวทู Pokemon GO

มิวทู - Armored

#150 (คันโต)

Evolution

มิวทู (Armored) currently has no evolutions in Pokémon GO.

มิวทู (Armored) Raid Guide

มิวทู - Armored has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

มิวทู - Armored - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny มิวทู - Armored, which has the following appearance:

About

"มิวทูเปนโปเกมอนที่ถูกสรางขึ้นจากการดัดแปลงพันธุกรรม แตอยางไรก็ตามวิทยาการของมนุษยไดสรางรางกายใหกับมัน แตไมสามารถที่จะสรางจิตใจที่ออนโยนได"

All counter Pokémon

Most vulnerable to มิวทู - Armored

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc