ไทย
97% translated

การะการะ - Alola Form (Pokémon GO)

การะการะ Pokemon GO

การะการะ - Alola Form

#105 (คันโต)

Pokémon type

ไฟ
ผี
Vulnerable to…
ดิน deals 160% damage.
หิน deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
น้ำ deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
พิษ deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
ไฟ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
ปกติ deals 39% damage.
ตอสู deals 39% damage.
แมลง deals 39% damage.

การะการะ (Alola Form) Raid Guide

การะการะ - Alola Form has previously been Raid Boss in Tier 3 and Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

การะการะ - Alola Form - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny การะการะ - Alola Form, which has the following appearance:

About

"การะการะวิวัฒนาการมาจากคาระคาระที่กาวขามความเศราโศกของการสูญเสียแมมาไดและเติบโตอยางแข็งแกรง อารมณและจิตใจของมันจะไมสั่นคลอนไดงายอีกตอไป"

All counter Pokémon

Most vulnerable to การะการะ - Alola Form

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc